Storno - JakaSki

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

STORNO PODMIENKY

Vykonaním objednávky lekcie výuky lyžovania alebo snowboardingu v Lyžiarskej a snowboardovej škole JAKA SKI prevádzkovanej v športovo rekreačných strediskách Jahodná a Kavečany (ďalej aj len ako „Lyžiarska škola“) obchodnou spoločnosťou JAKA SPORT s.r.o., so sídlom na ulici Urbánkova 27, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 46 908 030, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31124/V (ďalej aj len ako „JAKA SPORT“) a to telefonicky alebo osobne v Lyžiarske škole prejavuje osoba objednávateľa (ďalej aj len ako „Objednávateľ“) svoj výslovný a bezvýhradný súhlas s týmito storno podmienkami, s ktorých obsahom sa mohla oboznámiť (sa oboznámila) v Lyžiarskej škole alebo na jej webovom sídle (http://www.jakaski.sk/storno.html). Objednávka lekcie výuky lyžovania alebo snowboardingu sa na účely týchto storno podmienok považuje za vykonanú momentom, keď bude Objednávateľovi doručená krátka textová správa (SMS) potvrdzujúca vykonanie objednávky výuky lyžovania alebo snowboardingu v Lyžiarskej škole.

Obchodnej spoločnosti JAKA SPORT vznikne voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie storno poplatku vo výške 9 EUR (deväť EUR) v prípade, ak

(a) Objednávateľ alebo osoba, v prospech ktorej bola lekcia výuky lyžovania alebo snowboardingu v Lyžiarskej škole objednaná, takto objednanú lekciu výuky lyžovania alebo snowboardingu zruší v lehote kratšej ako 24 hodín pred termínom jej uskutočnenia (uvedené neplatí v prípade, ak Objednávateľ vykonal objednávku výuky lyžovania alebo snowboardingu v čase kratšom ako 24 hodín pred termínom jej uskutočnenia);

(b) Objednávateľ vykonal objednávku lekcie výuky lyžovania alebo snowboardingu v Lyžiarskej škole v lehote kratšej ako 24 hodín pred termínom jej uskutočnenia a Objednávateľ alebo osoba, v prospech ktorej bola lekcia výuky lyžovania alebo snowboardingu v Lyžiarskej škole objednaná, takto objednanú lekciu výuky lyžovania alebo snowboardingu zruší v čase po uplynutí 60 minút od okamihu vykonania objednávky; alebo

(c) sa Objednávateľ alebo osoba, v prospech ktorej bola lekcia výuky lyžovania alebo snowboardingu v Lyžiarskej škole objednaná v dohodnutom termíne nedostaví na miesto výuky lyžovania alebo snowboardingu.

K vzniku nároku obchodnej spoločnosti JAKA SPORT na zaplatenie storno poplatku dochádza naplnením čo i len jednej z vyššie uvedených podmienok.

Obchodnej spoločnosti JAKA SPORT nevznikne voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie storno poplatku vo výške 9 EUR (deväť EUR) v prípade, ak Objednávateľ alebo osoba, v prospech ktorej bola lekcia výuky lyžovania alebo snowboardingu v Lyžiarskej škole objednaná v lehote do uplynutia 60 minút od okamihu vykonania objednávky lekcie výuky lyžovania alebo snowboardingu, takto objednanú lekciu výuky lyžovania alebo snowboardingu zruší.

V prípade, ak Objednávateľ vykonal objednávku lekcie výuky lyžovania alebo snowboardingu telefonicky bez zaplatenia akejkoľvek zálohy a následne dôjde k vzniku nároku obchodnej spoločnosti JAKA SPORT na zaplatenie storno poplatku podľa týchto storno podmienok, obchodná spoločnosť JAKA SPORT je oprávnená uplatniť svoj nárok na zaplatenie storno poplatku voči Objednávateľovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky